Công Thức Kỳ Diệu Chinh Phục Thị Trường Chứng Khoán

39.000,0 31.200,0

Cuộc cách mạng kỹ thuật trong thế kỷ 19 đã mở ra những tiềm năng mới cho phát triển kinh tế, từ đó thúc đẩy sự gia tăng đột biến của Thị trường Chứng khoán và trong những năm 1920, Thị trường chứng khoán bắt đầu sôi động ở Mỹ. Không nằm ngoài quy luật khách quan, TTCK ở Việt Nam đã được hình thành và phát triển với việc thành lập UBCKNN năm 1996. Mặc…

Công Thức Kỳ Diệu Chinh Phục Thị Trường Chứng Khoán

39.000,0 31.200,0

Danh mục: