Combo Từ Đam Mê Nhỏ Đến Cát Xê Lớn + Cuộc Sống Vốn Khó Khăn Rất Cần 7 Tố Chất

161.000,0 120.750,0

TỪ ĐAM MÊ NHỎ ĐẾN CÁT XÊ LỚN – INFLUENCER MARKETING TRONG THỜI ĐẠI SỐ
Influencers (KOLs) là những người có sức ảnh hưởng rất lớn đến việc định hướng cộng đồng. Cùng với nền công nghiệp 4.0 đang phát…

Combo Từ Đam Mê Nhỏ Đến Cát Xê Lớn + Cuộc Sống Vốn Khó Khăn Rất Cần 7 Tố Chất

161.000,0 120.750,0