12 Tuần Phóng Thích Năng Lượng Sáng Tạo

119.000,0 95.200,0

Mục đích và tác động hàng đầu của cuốn sách là kết nối con người với sức sáng tạo bên trong. Cuốn sách này giải phóng con người để họ sáng tạo hơn bằng nhiều cách khác nhau: Thứ nhất, nó giúp chấm dứt những câu chuyện hoang đường về nghệ sỹ.

Thứ hai, nó giúp con người khám phá xung lực sáng tạo của riêng họ, tiếp cận và diễn tả nó một cách tự do…

12 Tuần Phóng Thích Năng Lượng Sáng Tạo

119.000,0 95.200,0

Danh mục: